HomeOver ons_oldCertificeringen

Certificeringen

Ons managementsysteem voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2008 en VCA**. In dit systeem zijn naast kwaliteitsaspecten ook specifieke Arbo- en Milieuaspecten opgenomen om zeker te stellen dat wij met de uitvoering van onze bedrijfsprocessen en met onze eindproducten voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving die op onze branche van toepassing is. Tevens is het systeem er op gericht om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade te voorkomen.

 

Om het "verbeteren" van zowel ons systeem kwaliteits- en VCA** en onze bedrijfsvoering buiten de jaarlijkse strategische verbeterslag in de Management Review tot een continu aandachtsgebied te maken is dit aspect een vast punt op de agenda's van de meeste bedrijfsvergaderingen. Buiten deze vergaderingen heeft iedere medewerker binnen het systeem de mogelijkheid om verbetervoorstellen te doen ofwel rechtstreeks aan zijn leidinggevende, of aan de Kwaliteitscoördinator.

 

Het gevoerde beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. De basis van de evaluatie is een jaarrapport kwaliteitszorg dat volgens een vast schema wordt opgesteld. Als product van de evaluatie worden kwaliteitsdoelstellingen en/ of verbeterplannen met de daaraan verbonden acties vastgelegd in de Planning acties integrale kwaliteitszorg voor het komende jaar.

Logo EBN ISO 9001

ISO 9001

Kondor Wessels Amsterdam is ISO 9001 gecertificeerd bij de certificerende instantie EBN certification. In het kwaliteitshandboek zijn onderlinge afspraken vastgelegd, aangevuld met procedures, functieomschrijvingen en formulieren. Het kwaliteitshandboek is in witdruk verspreid aan alle leidinggevenden binnen het bedrijf en is digitaal beschikbaar op het computernetwerk.

Het werken vanuit vastliggende procedures zorgt voor veel duidelijkheid. Marktontwikkelingen, denkwijze, wijziging in het bedrijfsbeleid en een andere kijk op een proces kunnen leiden tot verbetering in het systeem. Daarmee is het kwaliteitssysteem een dynamisch geheel en staat nimmer stil.

Alle medewerkers kunnen een verbetervoorstel indienen bij hun leidinggevende of KAM-coördinator. De KAM-coördinator beheert en coördineert alle voorstellen welke worden beoordeeld in het KAMoverleg. Om de werking van het kwaliteitssysteem te waarborgen worden zowel interne - als externe audits gehouden. Voor de interne audits zijn een aantal medewerkers opgeleid.

Eén keer per jaar houdt de directie een management-review, hierbij wordt o.a. het kwaliteitssysteem geanalyseerd.

Logo EBN VCA**

VCA**

Kondor Wessels Amsterdam is VCA** gecertificeerd bij de certificerende instantie EBN certification. Er wordt veel waarde gehecht aan het certificaat omdat het een veel gevraagd selectiecriterium is voor opdrachtgevers.

Het kwaliteitshandboek is zo opgesteld dat aantoonbaar wordt voldaan aan de gestelde vragen in de VCA-checklist betreffende Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Het veiligheidsbeleid is er op gericht het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers te verhogen.

Alle medewerkers die op de bouwplaats werken of komen, hebben het diploma basisveiligheid VCA, alle leidinggevenden hebben het diploma VOL-VCA.

Om de werking van het VCA-systeem te waarborgen worden (externe) veiligheidsrondes gehouden, is het een terugkerend agendapunt in bijna alle interne overleggen en worden statistieken bijgehouden. Eén keer per jaar houdt de directie een management-review, hierbij wordt o.a. het veiligheidsbeleid geanalyseerd.

 

Logo EBN BTR

BTR certificaat

Kondor Wessels Amsterdam is BTR gecertificeerd bij de certificerende instantie EBN certification. Om te mogen werken in of nabij het spoor heeft Kondor Wessels Amsterdam het BTR (Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur) certificaat, dit is een aanvulling op het VCA certificaat. Aanvullende procedures voor typisch spoorse aspecten zijn opgenomen in het managementsysteem om incidenten en ongevallen te voorkomen op plaatsen met een hoog veiligheidsrisico.

Logo EBN ISO 14001

ISO 14001

Kondor Wessels Amsterdam is ISO 14001 gecertificeerd bij de certificerende instantie EBN certification.

 

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Het milieumanagementsysteem van Kondor Wessels Amsterdam maakt deel uit van het kwaliteitssysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via het milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersing van milieurisico's.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.

 

FSC ®

Kondor Wessels Amsterdam is gecertificeerd voor de FSC-handelsketen c.q. Chain of Custody bij de certificerende instantie SCS Inc.

Om als bouwbedrijf FSC-gecertificeerd hout te willen verwerken, bewerken en doorverkopen zal dat bedrijf zelf ook FSC-gecertificeerd moeten zijn. Zo'n bedrijf moet de ‘Chain of Custody' of handelsketen laten certificeren. Alleen zo kan de garantie worden gegeven dat het hout daadwerkelijk uit een FSC gecertificeerd bos afkomstig is.

Voor het vaststellen van de Chain of Custody tussen bedrijven moet iedere verkoop van gecertificeerd hout vergezeld gaan van een bewijs van certificering van het verkopende en het aankopende bedrijf. Op de factuur dient te worden vermeld dat het om FSC-hout gaat en moet het CoC-nummer staan. Als FSC-gecertificeerd bedrijf hebben wij een uniek CoC-nummer.

Logo Fundeon

Fundeon Erkend leerbedrijf

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Fundeon vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

 

Als erkend leerbedrijf kunnen wij praktijkplaatsen bieden aan leerlingen voor de opleidingen:

90440 Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent

95771 Assistent bouwen, wonen en onderhoud

00000 Leerwerktraject timmeren

92090 Assistent bouw en infra

94920 Timmerman

94932 Allround timmerman nieuwbouw

+